Utile pentru justițiabili

Urmează legătura din imaginea de mai sus, pentru a consulta gratuit legislația României.

Urmează legătura din imaginea de mai sus, pentru informații publice, referitoare la părți, dosare, soluții și precedentul judiciar al instanțelor din România.

Urmează legătura din imaginea de mai sus, pentru informații, referitoare la precedentul instanțelor din România.

Urmează legătura din imaginea de mai sus, pentru informații publice, furnizate de UNNP din România.

Urmează legătura din imaginea de mai sus, pentru informații publice, furnizate de UNBR din România.

CURTEA DE APEL CLUJ

Adresa:

PALATUL DE JUSTIȚIE CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Calea Dorobanţilor, nr. 2

Cod poştal: 400117

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0264-596110; 0264-596111

Fax: 0264-431033; 0264-236192

e-mail: jud-cluj@just.ro

REGISTRATURA (camera 79 - parter) Judecătoriei Cluj-Napoca

- program cu publicul

Luni - Vineri orele 08.00 - 11.00

- program cu avocaţii, executorii judecătoreşti si instituţiile statului

Luni - Joi orele 11.30 – 12.30

- program in perioada vacantei ( 01.07 - 31.08 )

Luni - Miercuri-Joi orele 09.00 - 11.00

ARHIVA Judecătoriei Cluj-Napoca (camera 77 - parter)

- program cu publicul (eliberare acte şi studiu dosare, alte informatii)

Luni - Joi orele 8.00 – 12.00

- program cu avocaţii, experţii judiciari, consilieri juridici (studiu dosare)

Marţi şi Joi orele 14.00 – 16.00

- program in perioada vacantei ( 01.07 - 31.08 )

Luni - Miercuri- Joi orele 09.00 - 11.00

BIROU DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

- program

Luni - Vineri orele 08.00 - 16.00

Marţi orele 16.00 - 19.00

TRIBUNALUL CLUJ

Are în circumscripţie 5 judecătorii, Judecătoria Cluj-Napoca, Judecătoria Dej, Judecătoria Gherla, Judecătoria Turda şi Judecătoria Huedin.

Telefon:

0264-596110; 0264-596111; 0264-431057

Fax:

0264-595844

TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ

Telefon:

0264-596110; 0264-596111

Fax:

0264-504366

E-mail:

tr-comercial-cluj@just.ro

CURTEA DE APEL CLUJ

Raza de activitate a Curţii de Apel Cluj cuprinde 4 judeţe: Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj

Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1

Cod poştal 400133, Judeţul Cluj

Telefon: Centrala +40-264.504.300; +40-264.504.301; +40-264.504.302; +40-264.504.303

Cabinetul preşedintelui: +40-264.593.865

Prim grefier: +40-264.504.333

Fax: Registratura Curţii: +40-264.50.43.13 (numai pentru dosare)

E-mail: Registratura Curţii: ca-cluj-reg@just.ro (numai pentru dosare)

E-mail: curtecj@just.ro

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU PENTRU CERERI UZUALE

Ordonanţa de Urgenţă nr. 80/2013 publicată în Monitorul Oficial nr.329/29.VI.2013 privind taxele judiciare de timbru, stabilește următoarele echivalențe valorice ale taxelor:

Taxe judiciare de timbru necesare pentru:

Cereri care se depun la compartimentul Registratură – camera 79 - parter pentru Judecătorie

1.cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie-1 leu/pagina

2.cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţa instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora– 1 leu/pagina

3.cereri pentru eliberarea de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive-se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie

4.cereri pentru dobândirea personalităţii juridice, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

5.cereri privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari

Totodată, vă facem cunoscut că prin Ordonanţa de Urgenţă publicată în Monitorul Oficial nr.329/29.VI.2013 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată şi Ordonanţa Guvernului nr.32/1995, astfel încât pentru cererile sus-menţionate se vor achita numai taxe judiciare de timbru.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, nu se percepe taxă judiciară de timbru, realizarea serviciilor de copiere nerealizându-se de către instanţă, ci de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei.

I. Acte necesare în vederea legalizării hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către Judecătoria Cluj-Napoca:

1. Copie de pe hotărârea judecătorească a cărei legalizare se solicită (în câte exemplare solicitaţi – 1 sau mai multe)

2.cerere (adresată preşedintelui instanţei) pentru legalizare

3. taxă judiciară de timbru de 5 lei/exemplar.

II. Acte necesare în vederea obţinerii certificatelor de grefă cu privire la dosarele înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca:

1.cerere adresată preşedintelui instanţei prin care se solicită eliberarea certificatului de grefă

2.taxa judiciară de timbru - 1 leu pe pagină

3.certificatul de grefă tehnoredactat de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei, situat la camera S 72, în incinta Curţii de Apel Bucureşti sau de către orice altă persoană fizică sau juridică

III. Acte necesare în vederea obţinerii copiilor legalizate de pe înscrisurile aflate la dosarele înregistrate pe rolul Judecătoriei Judecătoriei Cluj-Napoca:

1.cerere adresată preşedintelui instanţei prin care se solicită legalizarea înscrisurilor respective

2 taxă judiciară de timbru pentru fiecare exemplar de copie-1 leu/pagina

Pentru cererile indicate la punctele I, II şi III, urmează să vă prezentaţi la Registratura instanţei-biroul primiri acte, camera S44, în timpul programului de lucru afişat pe portal.

IV.Acte necesare în vederea obţinerii copiilor simple de pe înscrisurile aflate în dosarele înregistrate pe rolulJudecătoriei Cluj-Napoca :

-cerere adresată preşedintelui instanţei,

Pentru cererea indicată la punctul IV, urmează să vă prezentaţi, după caz, la Arhiva civilă – camera S36 sau la Arhiva penală – camera S38 în timpul programului de lucru afişat pe portal.

Plata taxelor judiciare de timbru se face după cum urmează:

- Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza Municipiului Cluj-Napoca plata taxelor de timbru se face în contul bugetului ordin de plată la Trezoreria Statului, sau se depun în numerar de către plătitori la orice Oficiu poştal, în contul RO79TREZ21621070203XXXXX - Cod fiscal 4305857 - Consiliul Local Cluj, iar dovada în faţa instanţei de judecată se face prin chitanţa eliberată. Taxa se poate achita la sediul Municipiului din Piața Unirii 1, Cluj-Napoca 400000.

- Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Cluj-Napoca, plata taxei de timbru se face în contul bugetului local al localităţii unde domiciliază/îşi desfăşoară activitatea. Numerele de cont în care urmează a fi virate sumele cu titlu de taxa de timbru judiciar sunt stabilite de administraţiile locale ale fiecărei unități administrativ teritoriale.

CONTUL PENTRU PLATA ONORARIILOR DE EXPERT

Model și nr. Cont. Agenția CEC BANK Cluj-Napoca Bulevardul 21 Decembrie 1989 23-35, Cluj-Napoca 400105

BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE CLUJ NAPOCA

Clienţii care efectuează plăţi onorarii expertize judiciare:

- prin virament contul RO62CECECJ0137RON0101732

- sume în numerar contul RO48CECECJ01G9RON0454047

CUI 4565300

LA BIROUL DE INFORMARE Sl RELATII PUBLICE

• Aici puteti depune cererile de furnizare a informatiilor publice si vi se înregistreaza petitiile adresate instantei.

• Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instantei, adica luni, marti, miercuri si vineri, între orele 8.00 – 16.00, iar joi, între orele 08.00-18.00.

• Vi se furnizeaza pe loc, atunci când este posibil, informatiile publice solicitate, astfel ca e bine sa explicati cât mai clar ce informatie anume solicitati.

• Daca solutionarea necesita un termen de raspuns, functie de volumul de informatie solicitat, trebuie sa asteptati 30 de zile.

• Daca cererea dumneavoastra este de competenta altei institutii, atunci va fi trimisa de catre instanta la respectiva institutie.

• Nu vi se va furniza o informatie exceptata de la accesul publicului sau pe care instanta nu o detine.

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT FARA SCOP PATRIMONIAL

ASOCIATII

1. CEREREA DE INREGISTRARE

2. STATUTUL ASOCIATIEI – 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT SAU 2 EXEMPLARE ATESTATE DE AVOCAT (Toate exemplarele rămân la dosar, iar petentei nu i se restituie nici un exemplar din cele depuse)

3. ACTUL CONSTITUTIV - 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT SAU 2 EXEMPLARE ATESTATE DE AVOCAT (Toate exemplarele rămân la dosar, iar petentei nu i se restituie nici un exemplar din cele depuse)

4. DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, închiriere, locaţiune etc.- în original + titlul de proprietate - copie xerox) + ACORDUL ASOCIATIEI DE LOCATARI (in cazul in care sediul este intr-un apartament de bloc)

5. DOVADA PATRIMONIULUI – ORIGINAL + COPIE XEROX (MINIM 200 ei)

6. DOVADA PRIVIND DISPONIBILITATEA DENUMIRII - ELIBERATA DE MINISTERUL JUSTITIEI - ORIGINAL

7. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU – 100,00 LEI

8. CAZIERUL FISCAL AL MEMBRILOR FONDATORI (pentru membrii fondatori cetăţeni străini, nerezidenţi în România, declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu are datorii fiscale).

9. ACORDUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI PENTRU ASOCIAŢIILE A CĂROR DENUMIRE CONŢINE CUVINTELE „NAŢIONAL” sau „ROMÂN” ori DERIVATELE ACESTORA – ORIGINAL

10. CD care să cuprindă actul constitutiv şi statutul în format PDF, în vederea comunicării, în format electronic, către Ministerul Justiţiei – Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor

ACTELE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI/ACTULUI CONSTITUTIV - ASOCIATII

1. CERERE DE INREGISTRARE A MODIFICARILOR

2. PROCESUL –VERBAL AL ADUNARII GENERALE 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT SAU 2 EXEMPLARE ATESTATE DE AVOCAT;(IN CAZUL IN CARE SE SCHIMBA DENUMIREA ASOCIATIEI + DOVADA PRIVIND DISPONIBILITATEA DENUMIRII – ELIBERATA DE MINISTERUL JUSTITIEI - ORIGINAL)

SAU

3. PROCESUL-VERBAL AL CONSILIULUI DIRECTOR - 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT SAU 2 EXEMPLARE ATESTATE DE AVOCAT (IN CAZUL SCHIMBARII SEDIULUI + DOVADA NOULUI SEDIU)

4. CERTIFICAT DE INSCRIERE A PERSOANEI JURIDICE IN REGISTRUL SPECIAL DE ASOCIATII SI FUNDATII AFLAT IN PASTRARE LA GREFA INSTANTEI CARE A ACORDAT PERSONALITATEA JURIDICA – ORIGINAL

5. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - 100,00 LEI

6. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL la numirea de noi reprezentanţi legali

7. CD care să cuprindă hotărârea adunării generale şi/sau consiliului director în format PDF, în vederea comunicării, în format electronic, către Ministerul Justiţiei – Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT FARA SCOP PATRIMONIAL

FUNDATII

1. CEREREA DE INREGISTRARE

2. STATUTUL FUNDAŢIEI – 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT (Toate exemplarele rămân la dosar, iar petentei nu i se restituie nici un exemplar din cele depuse)

3. ACTUL CONSTITUTIV - 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT LA NOTARIAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT (Toate exemplarele rămân la dosar, iar petentei nu i se restituie nici un exemplar din cele depuse)

4. DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, închiriere, locaţiune etc.- în original + titlul de proprietate - copie xerox) + ACORDUL ASOCIATIEI DE LOCATARI (in cazul in care sediul este intr-un apartament de bloc)

5. DOVADA PATRIMONIULUI – ORIGINAL + COPIE XEROX (100 DE ORI UN SALARIU MINIM BRUT PE ECONOMIE)

6. DOVADA PRIVIND DISPONIBILITATEA DENUMIRII - ELIBERATA DE MINISTERUL JUSTITIEI - ORIGINAL

7. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU – 100,00 LEI

8. CAZIERUL FISCAL AL MEMBRILOR FONDATORI (pentru membrii fondatori cetăţeni străini, nerezidenţi în România, declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu are datorii fiscale).

9. ACORDUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI PENTRU ASOCIAŢIILE A CĂROR DENUMIRE CONŢINE CUVINTELE „NAŢIONAL” sau „ROMÂN” ori DERIVATELE ACESTORA – ORIGINAL

10. CD care să cuprindă actul constitutiv şi statutul în format PDF, în vederea comunicării, în format electronic, către Ministerul Justiţiei – Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor

ACTELE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI/ACTULUI CONSTITUTIV - FUNDATII

1. CERERE DE INREGISTRARE A MODIFICARILOR

2. PROCESUL –VERBAL AL ADUNARII GENERALE 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT;(IN CAZUL IN CARE SE SCHIMBA DENUMIREA FUNDATIEI + DOVADA PRIVIND DISPONIBILITATEA DENUMIRII – ELIBERATA DE MINISTERUL JUSTITIEI - ORIGINAL)

SAU

3. PROCESUL-VERBAL AL CONSILIULUI DIRECTOR - 2 EXEMPLARE AUTENTIFICATE LA NOTARIAT ORI 1 EXEMPLAR AUTENTIFICAT + 1 COPIE LEGALIZATĂ LA NOTARIAT (IN CAZUL SCHIMBARII SEDIULUI + DOVADA NOULUI SEDIU)

4. CERTIFICAT DE INSCRIERE A PERSOANEI JURIDICE IN REGISTRUL SPECIAL DE ASOCIATII SI FUNDATII AFLAT IN PASTRARE LA GREFA INSTANTEI CARE A ACORDAT PERSONALITATEA JURIDICA – ORIGINAL

5. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - 100,00 LEI

6. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL la numirea de noi reprezentanţi legali

7. CD care să cuprindă hotărârea adunării generale şi/sau consiliului director în format PDF, în vederea comunicării, în format electronic, către Ministerul Justiţiei – Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA SINDICATELOR/PATRONATELOR

1. CEREREA DE INREGISTRARE

2. STATUT – 1 EXEMPLAR ORIGINAL + 2 COPII CERTIFICATE DE REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZATIEI

3. PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE – SEMNAT DE MIN. 15 MEMBRII FONDATORI – 1 EXEMPLAR ORIGINAL + 2 COPII CERTIFICATE DE REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZATIEI

4. DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, închiriere, locaţiune etc.- în original + titlul de proprietate - copie xerox) + ACORDUL ASOCIATIEI DE LOCATARI (in cazul in care sediul este intr-un apartament de bloc)

5. LISTA MEMBRILOR DIN ORGANUL DE CONDUCERE CU MENTIONAREA NUMELUI, PRENUMELUI, CODULUI NUMERIC PERSONAL, PROFESIUNII SI DOMICILIULUI – 1 EXEMPLAR ORIGINAL + 3 COPII CERTIFICATE DE REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZATIEI

6. PROCURA AUTENTICA A IMPUTERNICITULUI SPECIAL, DATA PRIN PROCESUL-VERBAL DE CONSTITUIRE

7. CERTIFICATELE DE CAZIER JUDICIAR ALE MEMBRILOR DIN ORGANUL DE CONDUCERE

8. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - 200,00 LEI

ACTELE NECESARE PENTRU MODIFICAREA SINDICATELOR/PATRONATELOR

1. CEREREA DE INREGISTRARE A MODIFICĂRILOR

2. PROCES VERBAL AL SEDINTEI STATUTARE A ORGANULUI ABILITAT SA HOTĂRASCĂ MODFICAREA STATUTULUI SI/SAU A COMPONENTEI ORGANELOR DE CONDUCERE – 1 EXEMPLAR ORIGINAL + 2 COPII CERTIFICATE DE REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZATIEI

3. COPIE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂŢII JURIDICE ŞI COPIE A ULTIMEI HOTĂRĂRI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A STATUTULUI SAU A COMPONENŢEI ORGANELOR DE CONDUCERE;

4. STATUTUL, ÎN FORMA MODIFICATĂ;

5. în cazul modificării componenţei organelor de conducere - LISTA MEMBRILOR DIN ORGANUL DE CONDUCERE, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si profesiunea/funcţia, şi CERTIFICATELE DE CAZIER JUDICIAR ALE ACESTORA

6. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU - 200,00 LEI

- ÎN CAZUL SCHIMBARII SEDIULUI + DOVADA NOULUI SEDIU

- DOCUMETELE CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE MODIFICARE SE DEPUN ÎN DOUĂ EXEMPLARE, SEMNATE PENTRU CONFORMITATE PE FIECARE PAGINĂ DE CĂTRE ÎMPUTERNICITUL SPECIAL DESEMNAT DE ORGANUL DE CONDUCERE.

ACTELE NECESARE PENTRU LEGALIZAREA HOTARARII JUDECATORESTI

1. CERERE

2. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU – 5,00 LEI /exemplar

3. COPIE DE PE HOTARAREA JUDECĂTOREASCĂ

4. ÎMPUTERNICIRE

5. COPIE ACT DE IDENTITATE ÎMPUTERNICIT

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFA SAU A UNUI CERTIFICAT DE INSCRIERE A PERSOANEI JURIDICE IN REGISTRUL SPECIAL DE ASOCIATII SAU FUNDATII

1. CERERE

2. TAXA JUDICIARA DE TIMBRU – 1,00 LEU/pagină

3. ÎMPUTERNICIRE

4. COPIE ACT DE IDENTITATE ÎMPUTERNICIT

CERTIFICATUL DE INSCRIERE A PERSOANEI JURIDICE IN REGISTRUL SPECIAL DE ASOCIATII SAU FUNDATII AL INSTANTEI şi CERTIFICATUL DE GREFA VOR FI REDACTATE DE CATRE GREFIERUL DELEGAT CU INREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE

INFORMATII SUPLIMENTARE

1.CEREREA DE INSCRIERE IMPREUNA CU TOATE ACTELE MENTIONATE MAI SUS SE DEPUN LA GREFIERUL DELEGAT CU INREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE, NUMAI IN TIMPUL PROGRAMULUI CU PUBLICUL AL ACESTUI COMPARTIMENT.

2.PREZENTA DELEGATULUI/ÎMPUTERNICITULUI PETENTEI ESTE OBLIGATORIE.

3.COMUNICAREA HOTARIRII CATRE PETENTA NU SE FACE DIN OFICIU.

4.LEGALIZAREA HOTARARII SE VA FACE DUPA RAMANEREA DEFINITIVA A ACESTEIA

(sursa: curteadeapelcluj.ro)


Ce reglementează Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) ?

(sursa: europa.eu 16/aprilie/2018)

Consultă aici: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului

Răspuns

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 1, noul Regulament general privind protecția datelor al Uniunii Europene („RGPD”) reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor decedate sau ale persoanelor juridice.

Normele nu se aplică datelor prelucrate de către o persoană fizică din motive pur personale și nici activităților desfășurate în locuință, cu condiția să nu existe nicio legătură cu o activitate profesională sau comercială. Atunci însă când o persoană fizică utilizează datele cu caracter personal în afara „sferei personale”, cum ar fi pentru activități socioculturale sau financiare, persoana în cauză trebuie să respecte legea privind protecția datelor.

Exemple

Când se aplică regulamentul

O societate cu un sediu în UE oferă servicii de călătorie clienților din țările Baltice și, în acest context, prelucrează date cu caracter personal ale unor persoane fizice.

Când nu se aplică regulamentul

O persoană fizică își folosește agenda de adrese personală pentru a-și invita prietenii prin e-mail la o petrecere pe care o organizează (excepție pentru activități domestice).

Referințe

Articolele 1 și 2 și considerentele (1), (2), (14), (18) și (27) ale RGPD

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).