Declarație constituire comitet de inițiativă de revizuire a constituției ”

DECLARAȚIE

Subsemnații:

..........................................

........................................ x 10

având calitate de alegători, declarăm prin prezenta, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că înțelegem să ne constituim într-un comitet de inițiativă legislativă având drept scop promovarea unui proiect de revizuire a Constituției României cu denumirea ”România Stat Birocrat”, în condițiile prevăzute de Legea nr. 189/1999, republicată, privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni.

Subsemnații declarăm în mod expres că nu încălcăm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999, republicată, privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, și anume că nu suntem persoane alese în funcție prin vot universal, nu suntem membri ai Guvernului, nu suntem persoane numite în funcție de prim-ministru sau persoane care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.

Subsemnații declarăm, de asemenea că ne-au fost aduse la cunoștință dispozițiile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 189/1999, republicată, privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni referitoare la faptul că răspunderea pentru conținutul prezentei declarații este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale.

Redactat și autentificat de B.N.P. …. într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 11 (unsprezece) de duplicate care au aceeași forță probantă ca și exemplarul original, din care 10 (zece) exemplare pentru părți și 1 (un) exemplar pentru arhiva biroului notarial.

Declaranți:

..............................

.............................. x 10

Urmează încheierea de autentificare:

Notar public,